TANIMLAR

 

HARCAMA YETKİLİSİ:

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanununda tanımlanmıştır. Bütçeyle ödenek tahsis edilen her bir harcama biriminin en üst yöneticisi harcama yetkilisidir. Yükseköğretim Kurulu ile üniversiteler ve yüksek teknoloji enstitülerinde, harcama yetkilileri ödenek gönderme belgesiyle belirlenir. Bu idarelerde ödenek gönderme belgesi ile ödenek gönderilen birimler harcama birimi, kendisine ödenek gönderilen birimin en üst yöneticisi ise harcama yetkilisidir. Harcama yetkisinin devredilmesi, yetkiyi devredenin idarî sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.

İHALE YETKİLİSİ:

İdarenin, ihale ve harcama yapma yetki ve sorumluluğuna sahip kişi veya kurulları ile usulüne uygun olarak yetki devri yapılmış görevlilerini ifade eder.

GERÇEKLEŞTİRME GÖREVLİSİ:

Harcama talimatı üzerine; işin yaptırılması, mal veya hizmetin alınması, teslim almaya ilişkin işlemlerin yapılması, belgelendirilmesi ve ödeme için gerekli belgelerin hazırlanması görevlerini yürüten personeldir.

TAŞINIR KONTROL YETKİLİSİ:

Taşınır kayıt yetkilisinin yapmış olduğu kayıt ve işlemler ile düzenlediği belge ve cetvellerin mevzuata ve mali tablolara uygunluğunu kontrol eden, Harcama Birimi Taşınır Mal Yönetim Hesabı Cetvelini imzalayan ve bu konularda harcama yetkilisine karşı sorumlu olan görevlileri ifade eder.

TAŞINIR KAYIT YETKİLİSİ:

Taşınırları teslim alan, sorumluluğundaki ambarlarda muhafaza eden, kullanıcılarına ve kullanım yerlerine teslim eden, Taşınır Yönetmeliğinde belirtilen esas ve usullere göre kayıtları tutan, bunlara ilişkin belge ve cetvelleri düzenleyen ve bu hususlarda hesap verme sorumluluğu çerçevesinde taşınır kontrol yetkilisi ve harcama yetkilisine karşı sorumlu olan görevlileri ifade eder.

İŞVEREN (5510 SAYILI YASAYA GÖRE):

İş Kanunu’na göre bir hizmet akdine dayanarak herhangi bir işte ücret karşılığı işçi çalıştıran tüzel veya gerçek kişiler ile bunların yetkilendirilmiş vekillerini ifade eder.

BİRİM AMİRİ:

Birimdeki iş ve işlemlerin iş akışına uygun olarak süratli, güvenli, etkin ve verimli yürütülmesini sağlamakla sorumlu olan yöneticiyi ifade eder.

PİYASA FİYAT ARAŞTIRMA KOMİSYONU:

Doğrudan temin usulüyle ihale komisyonu kurulmadan yapılacak alımlarda; alımı yapmakla görevlendirilen kişi veya kişilerce yapılan piyasa fiyat araştırması sonucunda, alınan teklifleri, uygun görülen fiyat ile yükleniciyi gösteren ve söz konusu kişi veya kişilerce imzalanan tutanağı tanzim eden komisyonu ifade eder.

DEĞER TESPİT KOMİSYONU:

Değer tespit komisyonu, harcama yetkilisinin onayı ile taşınır kayıt ve kontrol yetkilisinin ve işin uzmanının da katıldığı en az üç kişiden oluşturulur. Komisyon değer tespitinde ticaret odası, sanayi odası, borsa, meslek kuruluşları, ilgili diğer kuruluşlardan veya aynı nitelikteki taşınırı satın alan idarelerden ve fiyat araştırması sonuçlarından yararlanabilir.

 MUAYENE VE KABUL KOMİSYONU:

4734 sayılı Kamu ihale Kanununa göre satın alınan mal, hizmet, yapım ve danışmanlık işlerinde, işin yüklenici tarafından teslimini müteakip, işin şartname ve sözleşme hükümlerine göre muayene ve kabulü sağlamak üzere idare tarafından kurulan ve işin uzmanlarından oluşan en az 3 kişilik komisyonu ifade eder.

 

Daire Başkanı
Akademik Personel Şube Müdürü

İdari Personel Şube Müdürü

İşçi ve Eğitim Şube Müdürü

Sicil ve Destek Şube Müdürü

 

 

Afyon Kocatepe Üniversitesi

Personel Daire Başkanlığı

İdari ve Akademik Personel Görev Dağılım Çizelgesi

Görevi / Unvanı

Adı ve Soyadı

Yetki ve Sorumlulukları

 • Daire Başkanı
Ömer Yavuz KARAGÖZ
 • Daire Başkanı görev tanımı çerçevesinde belirtilen görevleri yapmak.
 • Akademik Personel Şube Müdürü
N. Gülay UTKUGÜN
 • İdari Personel Şube Müdürü
Bülent TURUNÇ
 • İşçi ve Eğitim Şube Müdürü
Bülent TURUNÇ
 • Sicil ve Destek Şube Müdürü
İlknur URAZ
 • Akademik Personel İlan İşleri Personeli
Hatice ŞİMŞEK
 • Akademik Personel İlan İşleri Personeli
İzzet ERGÜN
 • Akademik Personel Özlük Takip Personeli
Leyla GÜN
 • Akademik Personel Görevlendirme İşleri Personeli
Hüseyin BOYACIOĞLU
 • İdari Personel Yazı İşleri Personeli
Seviye ÖZDEMİR
 • İdari Personel Özlük Takip Personeli
Osman BAĞLAN
 • İdari Personel Özlük Takip Personeli
Emre HANAYLI
 • İşçi ve Eğitim Yazı İşleri Personeli
Eda ÇELİK
 • İşçi ve Eğitim Özlük Takip Personeli
Serap AKKENT
 • Sicil ve Destek İdari Görev Atama Personeli
 • Sicil ve Destek Kontrol ve Denetim Hizmetleri Personeli
 • Sicil ve Destek Destek Hizmetleri Personeli
Ahmet Can GÖK
 • Sicil ve Destek Destek Hizmetleri Personeli
Ezgi ÇEVİK ÇETİNER
09 Şubat 2021, Salı 5313 kez görüntülendi